DNAmark skaber grundlag for at anvende miljø-DNA i biodiversitets- og naturovervågningsarbejde i Danmark

Miljø-DNA er en sensitiv, økonomisk og effektiv metode til at afdække arters tilstedeværelse i naturen via for eksempel prøver af sediment, jord, ferskvand, havvand og fæces. Metoden kan også bruges til at bestemme arter i multi-individprøver af invertebrater fanget i net eller faldfælder samt af maveindhold fra blodsugende og kødædende invertebrater.

I sådanne studier er DNA et effektivt redskab til at afsløre tilstedeværelse af sjældne arter, invasive arter og indikatorarter, bestemme biodiversitet både indenfor og imellem lokaliteter samt til at vurdere effekter af klimaforandringer.  En veludviklet DNA-referencedatabase er dog altafgørende for miljø-DNA-metodens styrke. DNAmark-projektet skaber grundlag for at anvende miljø-DNA i dansk naturbevaring. Dette gøres ved at etablere en DNA-referencedatabase for danske dyre-, plante- og svampearter og ved at udvikle metoder til at anvende miljø-DNA til prioritering og overvågning af dansk biodiversitet.