Miljø-DNA i dansk natur

Multitakson prioritering og overvågning af dansk biodiversitet

Parallelt med opbygningen af DNAmark DNA-referencedatabasen udvikles metoder til at anvende miljø-DNA som et praktisk værktøj til brug i prioritering af arealer og evaluering af metoder i dansk naturbeskyttelse. En robust og omkostningseffektiv indsamlingsmetodik udvikles til at kortlægge diversiteten af invertebrater, planter og svampe i blandt andet prøver fra jord og planter, hulninger i træer, samt levende og døde plantedele.

Formålet er at opnå et repræsentativt mål for den samlede biodiversitet af alle organismegrupper, navnlig de mest artsrige, nemlig svampe og insekter. Der udvikles en prøvetagningsprotokol, som dækker variation i biodiversitet, også de arter hvis levesteder er skjulte.

Denne ”multitakson-biodiversitet” omsættes til praktisk naturbevaringssværdi i form af “eneståenhed” ved at sætte den lokale biodiversitet i relation til biodiversiteten på regional eller national skala og ved at vurdere det unikke bidrag fra hver lokalitet i forhold til helheden.